شماره: 10
1401/11/02
روز صنعت پتروشیمی، بر همه تلاشگران این صنعت ارزش آفرین فرخنده باد
روز صنعت پتروشیمی، بر همه تلاشگران این صنعت ارزش آفرین فرخنده باد

هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، بر همه تلاشگران این صنعت ارزش آفرین فرخنده باد

حق انتشار محفوظ است ©