شنبه، 25 آذر 1402
بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیت های تهیه شده به روش شیمیایی

بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیت های تهیه شده به روش شیمیایی

نویسندگان

کیان محمدجواد | شیرخانلو حمید | گل بابایی فریده | فلاح مهرجردی محمدعلی | صدور گواهی نویسنده 

کلیدواژه

پلی آنیلینQ3 کامپوزیتQ3 محیط غیر آبیQ4 رساناییQ4 شکل شناسیQ2

چکیده

 در این پژوهش, فیلم پلی آنیلین به روش شیمیایی و با استفاده از پتاسیم یدات به عنوان اکسنده در محلولهای آبی و غیر آبی تهیه شده است. اثر نوع حلال مانند آب, اتیل استات, اتیلن گلیکول, مونو متیل اتر و اتیل متیل کتون همچنین, اثر نوع ماده افزودنی مانند پلی اتیلن گلیکول, پلی وینیل الکل و پلی وینیل استات روی خواص فیلم تهیه شده از قبیل رسانایی و شکل شناسی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ساختار ذرات تشکیل دهنده پلیمر و هدایت الکتریکی فیلم بستگی به نوع محلول مواد افزودنی و غلظت آن دارد. با افزایش غلظت ماده افزودنی, هدایت الکتریکی فیلم کاهش یافته, بهترین رسانایی زمانی بدست آمد که از محلول آبی و محلول آبی. غیر آبی اتیل استات به طور جداگانه استفاده شد. همچنین, غلظت ماده افزودنی و نوع حلال بکار برده شده اثر زیادی روی یکنواختی ذرات تشکیل دهنده پلیمر دارند.

مشروح مقاله را می توانید از لینک زیر دانلود کنید :