یکشنبه، 02 بهمن 1401
روز صنعت پتروشیمی، بر همه تلاشگران این صنعت ارزش آفرین فرخنده باد

روز صنعت پتروشیمی، بر همه تلاشگران این صنعت ارزش آفرین فرخنده باد

هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، بر همه تلاشگران این صنعت ارزش آفرین فرخنده باد