دوشنبه، 30 بهمن 1402
شبیه‌سازی کامپیوتری برج جذب آب‌زدایی از گاز طبیعی توسط تری‌اتیلن گلیکول به کمک معادله حالت اصلاح شده TST

شبیه‌سازی کامپیوتری برج جذب آب‌زدایی از گاز طبیعی توسط تری‌اتیلن گلیکول به کمک معادله حالت اصلاح شده TST

چکیده : شبیه سازی کامپیوتری برج جذب آب زدایی از گاز طبیعی توسط تری اتیلن گلیکول به کمک معادله حالت اصلاح شده TST برای پیش بینی بهتر رفتار سیستم آب_ تری اتیلن گلیکول انجام گرفته شده است. در ابتدا معادله حالت TST و ضرایب آنها سپس روش مدلسازی  و شبیه سازی  مربوط به برج جذب این سیستم آورده شده است. در نهایت نتایج حاصل از این شبیه سازی با نرم افزار HYSYS  (معادله حالت NRTL در مایع و P.R در فاز گاز ) مقا یسه شده اند.

کلمات کلیدی : تری اتیلن گلیکول، برج جذب، معادله TST،روش Rate-Sum

امین رضا رجب زاده - دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی .

 rajabzadeh_amin@yahoo.com

مشروح مقاله را از لینک زیر دانلود کنید :